Privatlivspolitik for hos Copenhagen Air Experience A/S, Galgebakkevej 3, 2630 Tåstrup, cvr nr. 29820708.

Copenhagen Air Experience A/S (herefter CAE) tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
CAE er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.
Copenhagen Air Experience A/S
Adresse: Galgebakkevej 3
CVR: 29820708
Telefon: 4399 9191
Emailadresse: data@airexperience.dk
Website: www.airexperience.dk

Hos CAE er den dataansvarlige den administrerende direktør. Du kan til enhver tid sende en e-mail til adressen data@airexperience.dk og anmode om indsigt i hvilke data, CAE opbevarer om dig. Vi vil derefter sende dig en udførlig og læsbar oversigt indenfor en måned. Ønsker du at få slettet dine data skal du blot sende os en anmodning herom.

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.
For overførsler uden for EØS anvender CAE standardkontraktbestemmelser og værn til beskyttelse af privatlivets fred for lande uden en EU-afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vores data opbevares på server, som er beskyttet af opdateret firewall. Data kan kun tilgås via VPN tunnel. Skulle der ske brud på sikkerheden vil du hurtigst muligt blive orienteret herom. Du er herudover til enhver tid velkommen til at kontakte os på data@airexperience.dk.
Vi gemmer ingen data omkring dine betalingsoplysninger. Disse behandles udelukkende via vores samarbejdspartner Nets:
Nets Denmark A/S
CVR-nr. 20016175
Lautrupbjerg 10
DK-2750 Ballerup

Behandling af persondata
Vi anvender data om dig for at sikre kvaliteten samt sikkerheden i forbindelse med din oplevelse hos os, samt for at kunne kontakte dig både før og efter din flyvning.
De data, vi anvender, omfatter:
• Almindelige persondata i form af kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer (hvis oplyst), underskrift samt alder. Hvis deltageren er under 18 år indsamles der ligeledes information omkring dennes værge i form af navn samt underskrift
• Dato for flyvning, flyvetidens varighed, instruktørens navn og eventuelt hjelmstørrelse
• Der bliver ydermere optaget en video af din flyvning, som bliver gemt i op til 10 dage. Dette gøres af sikkerhedsmæssige årsager, såfremt der skulle opstå skader eller andre uforudsete hændelser, der kan gøre det nødvendigt at gennemgå flyvningen efterfølgende
• Herudover indsamler vi oplysninger, som giver os en status på dagen for din flyvning, der er nødvendige i forhold til sikkerheden. Disse er dog kun valide og gældende for samme dag som flyvningen foregår, og disse oplysninger vil derfor ikke blive opdateret løbende. Oplysningerne omfatter informationer omkring vægt, indflydelse af alkohol eller andre euforiserende stoffer, helbredsoplysninger samt graviditetsstatus. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan tage alle forholdsregler gældende i forhold til sikkerheden for både dig og vores instruktører.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
Det sker, når vi har brug for at tilsende dig information om vores virksomhed, eller dele generel viden om Persondataforordningen med dig.
Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.
Hvad er dine rettigheder?
Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt CAE på data@airexperience.dk, så sender vi dine personlige oplysninger snarest muligt via e-mail i læsbart format senest indenfor 1 måned.
Retten til at overføre data:
Når CAE anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.
Retten til at korrigere data:
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.
Retten til at slette data:
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som CAE benytter, undtagen i følgende situationer:
*Du har en uafklaret sag med CAE
*Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt
*Du har et økonomisk mellemværende med CAE, uanset betalingsmåde
*Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
*Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
*Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringslovgivningen
Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på CAE:s retmæssige interesser. CAE fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.
Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:
Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.
Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:
* Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail
* Ved at kontakte os på e-mail som anført ovenfor

Retten til begrænset anvendelse:
Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos CAE under følgende omstændigheder:
*Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på CAE’s retmæssige interesser, skal CAE begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
*Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal CAE begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
*Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
*Hvis CAE ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores medarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte CAE med henblik på databeskyttelse og viden herom på data@airexperience.dk .

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger er tilgængelige for medarbejdere samt ledelsen i CAE. Alle har underskrevet aftale om tavshedspligt og gennemgået kursus i håndtering af data. Ydermere kan de momentvis være tilgængelige for godkendte samarbejdspartnere i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af CAE’s interne systemer samt i forbindelse med markedsføringstiltag. Disse samarbejdspartnere vil endvidere have underskrevet en databehandlingsaftale vedrørende datasikkerhed og tavshedspligt.
Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for CAE. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Senest efter 5 år.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os, dog ikke hvis du har et som før nævnt udestående med os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Forebyggelse af kriminalitet og misbrug

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine personlige oplysninger til forebyggelse af skade og for at sikre, at vores vilkår og betingelser overholdes, samt til at opdage og forhindre misbrug.

Vi anvender også dine personlige oplysninger i forbindelse med videoovervågning af sikkerhedsmæssige årsager for at kunne følge op på hændelser samt forebygge og rapportere lovovertrædelser på CAE’s område.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:
* kontaktoplysninger som navn, telefonnummer og e-mailadresse
* videooptagelser
* ordrehistorik
* betalingshistorik

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
De personlige oplysninger, der videregives til tredjepart, anvendes kun til de ovennævnte formål. Vi deler dine personlige oplysninger med virksomheder med henblik på rapportering af afvigelser.

Hændelser og bedrageri kan blive delt med forsikringsselskaber, myndigheder eller lokale og globale retshåndhævelsesmyndigheder til videre efterforskning. Vær opmærksom på, at disse modtagere vil have en uafhængig ret eller forpligtelse til at anvende dine personlige oplysninger.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse af dine personlige oplysninger?
Ved forebyggelse af misbrug af vores tjeneste er anvendelse af dine personlige oplysninger baseret på vores retmæssige interesser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har brug for at forebygge og/eller rapportere potentielt bedrageri og andre lovovertrædelser.

Videooptagelser gemmes i overensstemmelse med den danske lovgivning, men højst i 30 dage.

Brug af cookies
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke. Se vores cookiepolitik længere nede.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
Du har mulighed for, at afmelde nyhedsbrevet i bunden af en nyhedsbrevs mail. Dette gøres ved at trykke på ”afmeld nyhedsbrev” – herefter slettes din mail fra systemet. Du kan også sende en mail til data@airexperience.dk hvis du ønsker at blive slettet fra systemet.
Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Direkte markedsføring
Hvorfor bruger vi dine personlige oplysninger?
Vi bruger dine personlige oplysninger til at sende dig kampagnetilbud, konkurrencer og invitationer via e-mail.
Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:
* Kontaktoplysninger i form af din e-mailadresse
* Navn
* Alder
* Flyvehistorik

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendt til tredjepart anvendes kun for at servicere dig, af mediebureauer og tekniske leverandører ved distribution af fysisk og digital direkte markedsføring.
Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for CAE.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du accepterer direkte markedsføring.
Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine personlige oplysninger og i forhold til direkte markedsføring.
Hvis du vælger det, kan CAE ikke længere sende dig direkte markedsføringstilbud eller information baseret på dit samtykke.
Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:
* Ved at følge instruksen i hvert enkelt markedsføringsopslag
*Ved at sende en mail til data@airexperience.dk

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger til direkte markedsføringsformål, indtil du tilbagekalder dit samtykke.
Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet.

Konkurrencer
Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine oplysninger, når du deltager i konkurrencer. Personlige oplysninger anvendes af CAE til at kontakte deltagerne omkring konkurrencen, før og efter en begivenhed, for at identificere konkurrencedeltagerne, tjekke deltagernes alder, til at kontakte vinderne og til at levere og følge op på levering af præmier.
Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:
* Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
* Alder
* Oplysninger sendt i forbindelse med konkurrencen
Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendt til tredjepart anvendes kun til at tilbyde dig de ovennævnte tjenester og af transportører til levering af dine præmier.
Hvilken lovmæssig ret har vi til at behandle dine personlige oplysninger? Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du vælger at deltage i en konkurrence.
Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine personlige oplysninger. Hvis du gør det, kan CAE ikke tilbyde dig de ovennævnte tjenester.

COOKIEPOLITIK

Vi bruger cookies på airexperience.dk for at kunne levere den bedst mulige service til dig som bruger af vores hjemmeside. I vores cookiepolitik kan du læse, hvordan vi håndterer vores brug af cookies.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Copenhagen Air Experience A/S
Adresse: Galgebakkevej 3
CVR: 29820708
Telefon: 4399 9191
Mail: data@airexperience.dk
Website: www.airexperience.dk

Hvad er en cookie?
En cookie er en datafil, en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr. Det kan være din computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, din færd på hjemmesiden.
I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere ordentlig service til brugeren på hjemmesiden.
En cookie er en passiv fil, der hverken kan indsamle de oplysninger, der er lagret på din computer eller sprede nogen former for virus og andre skadelige programmer.
Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, i den tid du har din browser åben, de kaldes sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum også efter browseren er lukket, de kaldes for vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.
Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjeparts-cookies). Det kan være cookies med almindeligt indhold men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

Cookies på airexperience.dk
Vi bruger cookies til det formål at undersøge, hvordan vores brugere benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den til deres fordel. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på airexperience.dk:
Førsteparts-cookies
CAE bruger som førstepart tre slags sessions-cookies. Disse registreres ikke længere, når du har lukket browseren. Formålet med disse er at: genkende dit it-udstyr, registrere det tidsrum, du befinder dig på hjemmesiden og identificere færd, når du bevæger dig rundt på hjemmesiden.
Vi bruger også fire former for vedvarende cookies. Lagringstiden for disse varierer mellem 30 dage og 2 år. De registrerer hvor mange gange, du har besøgt hjemmesiden, i hvor lang tid, du opholder dig på hjemmesiden, om hvordan du kommer ind på hjemmesiden og om du er en ny eller tilbagevendende bruger af hjemmesiden.
Tredjeparts-cookies
CAE anvender Google Analytics som statistikværktøj på sitet. Google Analytics giver os mulighed for at følge en session rundt på sitet og giver os mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans. Dette kan ikke føres tilbage til en enkeltperson og informationerne lagres i 2 år.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.
Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]
Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.
For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.
For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokkerer du for alle cookies. -> Klik OK.

Google Chrome
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.
For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.
For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.
Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).
Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på kontaktoplysningerne øverst.

Privatlivspolitik er opdateret og gældende fra 24. maj 2018